علم فنگ شویی در خصوص جذب ثروت راهکار های متنوعی ارائه داده است.