طرح یک

سفارشی (4)

آبنمای شهری (10)

آبنمای رومیزی (22)

آبنمای دیواری (4)

آبنمای خانگی (26)

آبنمای باغی (5)

آبنمای ایستاده (4)

طرح دو

آبنمای باغی (5)

آبنمای خانگی (26)

آبنمای دیواری (4)

آبنمای شهری (10)

طرح سه

در این مدل حتما باید 5 دسته بندی داشته باشیم

سفارشی (4)

دیوار آبشار

آبنمای شهری (10)

آبنمای رومیزی (22)

آبنمای دیواری (4)

آبنمای خانگی (26)

آبنمای باغی (5)

آبنمای ایستاده (4)

طرح چهار

طرح پنج